Dây curoa Mắc xích có đinh không đinh, đục lỗ: bản A, B hàng nhập khẩu